Referat fra generalforsamling 14. marts 2024

Ordinær generalforsamling i Beboerforeningen for Øgadekvarteret

Tid: Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 19

Sted: Beboernes Hus, Livøsmøgen 40, 8000 Aarhus C

Antal til stede: 44 medlemmer + Hans- Jørgen Jensen-Wettlaufer, Bogføringen Ydun

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og rererent
  2. Beretning
  3. Regnskab 2023 + budget 2024
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg: Vibeke Skjøttgaard og Jeppe Guldager
  7. Valg af mindst tre suppleanter
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. Evt

Jeppe Guldager bød velkommen i egenskab af formand

Ad 1)

Vibeke Skjøttgaard blev valgt til dirigent og Poul Gregersen til referent.

Vibeke konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ad 2)

Bestyrelsesmedlem Thomas Kruse gennemgik aktiviteterne i det forløbne år ved hjælp af de plakater, der havde annonceret aktiviteterne. Han kunne konstatere, at foreningen havde været særdeles aktiv, idet der havde været afholdt mere en 40 arrangementer i løbet af året: fællesspisninger, forfatteraftner, kvartersvandringer, havedage, musikaftner, loppemarkeder, sommerfest, Skt.Hansaften, børnekunstuge, lanternefest, julemarked og –banko, introaftner for udlændinge, vinsmagning og ikke mindst udarbejdelsen af en bog til markering af foreningens 50 års fødselsdag.

Formand Jeppe gennemgik i forlængelse af Thomas’ beretning foreningens struktur og arbejdsgrupper. De nuværende bestyrelsesmedlemmer præsenteredes og arbejdsgrupperne blev gennemgået, i vilkårlig rækkefølge, lokaleudlejning, økonomi, IT, kommunikation (plakater, nyhedsbreve, hjemmeside, halvårs programfoldere mm), ladcykler, mandagsbande (vedligehold af huset og udendørsarealer), byggebande, Nøddelundsgruppe (udvikling af Nøddelunden som grøn oase og aktivitetsområde) ”grønne øgader” (trafikregulering og udvikling af ”grønne” tiltag i kvarteret). Særskilt fremhævede han ansættelsen af Michael Sølvstad som deltids ”husmand”, hvilket giver øgede muligheder for aktiviteter i dagtimerne.

Beretningen blev velvilligt modtaget af forsamlingen. Alle var meget tilfredse med aktivitetsniveauet.

Ad 3)

Foreningens kasserer, Bente Gregersen gennemgik regnskabet for 2023, som viste et solidt overskud i overensstemmelse med budgettet. Regnskab var gennemgået og godkendt af revisorerne. Det blev på denne baggrund godkendt af forsamlingen-

Hun gennemgik endvidere budget for 2024, som også blev godkendt.

Ad 4) På baggrund af regnskaberne besluttede forsamlingen at fastholde kontingentet på 100 kr. årligt.

Ad 5) Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 6) Vibeke Skjøttgaard og Jeppe Guldager blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsen består således af, Jeppe Guldager, Vibeke Skjøttgaard, Jonna Nielsen, Allan Jensen og Bente Gregersen.

Ad 7) Mogens Fiil, Thomas Kruse, Dorthe Wolff, Lisbeth Pilegaard, Ina Hansen, Gunnar Petersen, Anni Matthiesen, Michael Sølvstad, Simon Peter Bendsen og Marianne Glien valgtes som suppleanter for ét år.

Ad 8) På valg Ib Andersen, som blev genvalgt.

Ad 9) Marianne Glien blev genvalgt

Ad 10) Der udspandt sig diskussion om installering af solceller på taget af Beboerhuset. Det blev nævnt, at den nuværende lovgivning spænder ben for sådanne tiltag for nærværende. Der var dog almindelig enighed om, at der skulle arbejdes videre med projektet.

Flere rejste den kendte problematik omkring aktivisternes høje gennemsnitsalder, og der blev diskuteret forskellige muligheder til fremme af et generationsskifte.

Rekrutteringsfelter kunne være fællesspisninger og salsa-aftnerne, hvor huset myldrer af unge. Der blev efterlyst flere arrangementer målrettet mod de unge, f.eks. MGP-aften. Forsamlingen opfordrede til, at man hver især skulle kontakte de unge, man har i sin omgangskreds. Der blev også nævnt, at man skulle opprioritere arrangementer, der henvender sig direkte til børnefamilier.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Dirigent: Vibeke Skjøttgaard                                         Referent: Poul Gregersen

Kan hentes som Microsoft Word fil ved at klikke her: Hent referat