Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er “Beboerforeningen for Øgadekvarteret”.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at virke til gavn for og at varetage fælles interesse for Øgadekvarterets beboere inden for almene, kulturelle og sociale emner, samt at varetage driften af “Beboernes hus”; endvidere at tilbyde og arrangere aktiviteter under folkeoplysningens område. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

§ 3
Medlemskab er åbent for alle, der bor eller arbejder i Øgadekvarteret, eller har tilknytning til aktiviteter iværksat i samarbejde med beboerforeningen, og som kan gå ind for foreningens formål og betaler det fastsatte kontingent.

Stk. 2
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales forud for et år ad gangen.

§ 4
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen og er for medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. april. Stemmeberettigede og valgvare er ethvert medlem; undtaget herfor er dog medlemmer, der ikke opfylder de fra Aarhus Kommune til enhver tid udstukne habilitetsregler.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal ske ved opslag seneste 3 (tre) uger inden generalforsamlingen, indeholdende dagsorden med mindst følgende punkter:

  • valg af dirigent og referent
  • beretning over den forgående sæson
  • fremlæggelse af revideret regnskab
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag
  • valg af bestyrelse
  • valg af suppleanter til bestyrelsen
  • valg af revisor
  • valg af revisor suppleant
  • eventuelt


Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 (ti) dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden skal foreligge senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 2
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt stemmeflertal – dog undtaget sager som vedrører vedtægtsændringer og forslag vedrørende foreningens opløsning, jf. §8 og §10.

§ 5
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen varetager foreningens overordnede drift, herunder ansættelse af daglig ledelse. Bestyrelsen består af 5 (fem) medlemmer valgt på generalforsamlingen.

Stk. 2
Foreningen tegnes af formanden og 1 (et) bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald, der skal bekræftes af 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer, tegnes foreningen af næstformanden og 2 (to) bestyrelsesmedlemmer i forening.

Et flertal kan i konkrete situationer give den daglige ledelse en bemyndigelse til at tegne foreningen.

Stk. 3
For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter iøvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 6
Regnskabsåret er 1.1 – 31.12. Bestyrelse/revisor fremlægger revideret regnskab på generalforsamlingen.

§ 7
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske ved opslag med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 (en fjerdedel) af foreningens medlemmer ønsker det. 2/3 (to tredjedele) af dem som ønsker den ekstraordinære generalforsamling er forpligtet til fremmøde.

§ 8
Vedtægterne kan ændres med 2/3 (to tredjedele) flertal på generalforsamlingen.

§ 9
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde: når et medlem efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse. Eksklusionen kan tidligst ske efter et varsel på en (en) måned hvor det pågældende forhold påtales og begrundes.

§ 10
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 (to tredjedele) af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på 2 (to) på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 (et) års mellemrum.

§ 11
Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til almennyttige formål inden for folkeoplysningens område, efter sidst afholdte generalforsamlings anvisning.

Disse vedtægter er vedtaget og træder i kraft på generalforsamlingen den 27. august 2020.