Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er “Beboerforeningen for Øgadekvarteret”.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at virke til gavn for og at varetage fælles interesse for Øgadekvarterets beboere inden for almene, kulturelle og sociale emner, samt at varetage driften af “Beboernes hus”; endvidere at tilbyde og arrangere aktiviteter under folkeoplysningens område. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

§ 3
Medlemskab er åbent for alle, der bor eller arbejder i Øgadekvarteret, eller har tilknytning til aktiviteter iværksat i samarbejde med beboerforeningen, og som kan gå ind for foreningens formål og betaler det fastsatte kontingent.

Stk. 2
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales forud for et år ad gangen.

§ 4
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen og er for medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. april. Stemmeberettigede og valgvare er ethvert medlem; undtaget herfor er dog medlemmer, der ikke opfylder de fra Aarhus Kommune til enhver tid udstukne habilitetsregler.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal ske ved opslag seneste 3 (tre) uger inden generalforsamlingen, indeholdende dagsorden med mindst følgende punkter:

  • valg af dirigent og referent
  • beretning over den forgående sæson
  • fremlæggelse af revideret regnskab
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag
  • valg af bestyrelse
  • valg af suppleanter til bestyrelsen
  • valg af revisor
  • valg af revisor suppleant
  • eventuelt


Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 (ti) dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden skal foreligge senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 2
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt stemmeflertal – dog undtaget sager som vedrører vedtægtsændringer og forslag vedrørende foreningens opløsning, jf. §8 og §10.

§ 5
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen varetager foreningens overordnede drift, herunder ansættelse af daglig ledelse. Bestyrelsen består af 5 (fem) medlemmer valgt på generalforsamlingen.

Stk. 2
Foreningen tegnes af formanden og 1 (et) bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald, der skal bekræftes af 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer, tegnes foreningen af næstformanden og 2 (to) bestyrelsesmedlemmer i forening.

Et flertal kan i konkrete situationer give den daglige ledelse en bemyndigelse til at tegne foreningen.

Stk. 3
For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
Bestyrelsens medlemmer hæfter dog personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.
Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

§ 6
Regnskabsåret er 1.1 – 31.12. Bestyrelse/revisor fremlægger revideret regnskab på generalforsamlingen.

§ 7
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske ved opslag med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 (en fjerdedel) af foreningens medlemmer ønsker det. 2/3 (to tredjedele) af dem som ønsker den ekstraordinære generalforsamling er forpligtet til fremmøde.

§ 8
Vedtægterne kan ændres med 2/3 (to tredjedele) flertal på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid, Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.

§ 9
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde: når et medlem efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse. Eksklusionen kan tidligst ske efter et varsel på en (en) måned hvor det pågældende forhold påtales og begrundes.

§ 10
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 (to tredjedele) af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på 2 (to) på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 (et) års mellemrum.

§ 11
Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til almennyttige formål inden for folkeoplysningens område, efter sidst afholdte generalforsamlings anvisning.

Disse vedtægter er vedtaget og træder i kraft på generalforsamlingen den 17. marts 2023.